Szkolenia techniczne dla pracowników:
wentylacja/rekuperacja

DO KOGO SKIEROWANE?

Do firm, pracowników technicznych zawodowo zajmujących się wytwarzaniem,  montażem i konserwacją instalacji  wentylacyjnych  w obiektach określonych  przepisami prawa budowlanego, oraz zakładach produkujących elementy
i urządzenia na podstawie  norm branżowych.

PODSTAWA PRAWNA

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie 
   wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki
   przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. 1994 nr 84 poz. 387)
* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
   ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

ZAKRES SZKOLENIA WEDŁUG NORM I ROZPORZĄDZEŃ

  1. Normy branżowe i ich zastosowanie przy wytwarzaniu i montażu instalacji wentylacji oraz  wpływ na warunki
      i sposób odbioru instalacji w świetle prawa budowlanego;
  2. Wytwarzanie instalacji wentylacji: trasowanie kanałów i kształtek, metodyka połączń i uzyskania klasy
      szczelności, zgrzewanie i felcowanie instalacji;
  3. Wstępne zapoznanie z obsługą urządzeń pomiarowych, założenia techniczne wykonywania pomiarów
      wg. PN oraz branżowych wraz z wytycznymi sanitarnymi dla poszczególnych  obiektów z uwagi na budowę,
      przeznaczenie i wyposażenie technologiczne;
  4. Podstawowe szkolenie dokonywania pomiarów instalacji wentylacji tj.  założenia i sposoby pomiaru krotności
      wymian, głośności, badania szczenności - na podstawie Polskich Norm;
  5. Metodyka czyszczenia instalacji i montaż osprzętu;
  6. Izolacja instalacji wentylacyjnych zgodna z normami
      branżowymi zawartymi w Rozporządzeniu Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238
    - wybór metody izolacji i materiału: np. wełna kamienna i szklana, mata kauczukowa oraz jej technologiczne
      mocowanie i  uszczelnianie;
  7. Centrale wentylacyjne i rekuperacja - montaż i uruchamianie;
  8. Filtry powietrza - zastosowanie i montaż wg. klas pomieszczeń;
  9. Wentylatory montaż i uruchamianie;
10. Montaż osprzętu wentylacyjnego zgodnie z normami: przepustnice, regulatory wydatku,
      klapy przeciwpożarowe, tłumiki, kratki;
11. Osłony technologiczne instalacji sanitarnych - wybór technologii i montaż.

SPRZĘT I URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PRZY SZKOLENIACH

- zaginarki ręczne i mechaniczne;
- felcarki mechaniczne;
- wyrzynarki, prasy mechaniczne;
- urządzenia i osprzęt do trasowania;
- zgrzewarki transformatorowe;
- nitownice ręczne i pneumatyczne;
- maszyny do czyszczenia kanałów;
- mierniki i ich przeznaczenie;
- centrale wentylacyjne, rekuperatory, wymienniki ciepła krzyżowe i obrotowe, nagrzewnice, chłodnice;
- klimakonwektory;
- kurtyny powietrza;
- filtry powietrza;
- wentylatory kanałowe i dachowe;
- osprzęt wentylacyjny: tłumiki, przepustnice w/p, regulatory, klapy przeciwpożarowe, czujniki, siłowniki;
- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji.

CEL

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- zdobycie nowej wiedzy, poszerzanie wiedzy wcześniej zdobytej
- zdobycie nowych umiejętności
- praktycznie przećwiczenie wiedzy teoretycznej

POTWIERDZENIE ODBYCIA SZKOLENIA

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego szkolenie
2. Otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu o odbyciu szkolenia.© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja