Szkolenia dla pracowników technicznych branży energetycznej

DO KOGO SKIEROWANE?

Do pracowników technicznych, którzy dzięki zdobyciu odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych będą mogli
wykonywać w pełni swój zawód, dodatkowo będąc świadomymi, w jaki sposób nie wpływać negatywnie
na bezpieczeństwo osób znajdujących się w okolicy oraz ograniczać zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
np. poprzez prowadzenie właściwej gospodarki energetycznej.

ZAKRES SZKOLENIA - NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MGPIPS

Kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia elektryczne i energetyczne prowadzone będą na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby złamujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci oraz Dozorem  (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828, 129 )- obsługi, konserwacji instalacji i  urządzeń,
dozoru  z grupy  I, II, III. Dla każdej grupy kursy prowadzone są oddzielnie.

SPRZĘT I URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PRZY SZKOLENIACH

- stacje pomiarowe;
- urządzenia klimatyzacyjne;
- sprężarki;  
- agregaty;   
- wentylatory;   
- pompy ciepła;    
- dmuchawy;       
- kotły gazowe;
- urządzenia: piece, nagrzewnice, zbiorniki zładu;
- rekuperatory krzyżowe i obrotowe;
- osprzęt instalacyjny i regulacyjny instalacji;
- prezentacja podstawowych urządzeń i osprzętu, wiodących producentów branżowych.

STOPNIE SZKOLEŃ

Określone na podstawie szczegółowych zakresów przygotowanych indywidualnie dla każdej grupy.

III przygotowanie teoretyczne  do egzaminu oraz wstępne informacje dotyczące metod i zasad
    wykorzystywanych urządzeń pomiarowych, norm branżowych
II  programowanie i obsługa urządzeń, jednostek pomiarowych
III praktyczne zastosowanie: na stacjach pomiarowych.

CEL

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- zdobycie nowej wiedzy, poszerzanie wiedzy wcześniej zdobytej
- zdobycie nowych umiejętności
- praktycznie ćwiczenie wiedzy teoretycznej.

POTWIERDZENIE ODBYCIA SZKOLENIA

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego szkolenie
2. Otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia .
3. Potwierdzenie wiedzy przed Komisją Kwalifikacyjną S.E.P. i otrzymanie „Świadectwa Kwalifikacyjnego"
3. adekwatnego do kierunku i grupy szkoleń.

SZKOLENIE BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. 1996 nr 62 poz. 285)
DODATKOWO: szkolenia kwalifikacyjne przygotowujące do kierowania, nadzorowania i kontrolowania placów budowy, robót budowlanych i sporządzania projektów.

Szkolenia energetyczne połączone będą z obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP
i przeciwpożarowymi.

GRUPY ENERGETYCZNE:

Grupa 1 - praca na stanowiska eksploatacyjnych i dozorowych,  przy których wymagane jest posiadanie
                 odpowiednich kwalifikacji.

TEMATYKA SZKOLENIA

Szkolenia najbardziej podstawowe, której obejmują użycie i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną:
-  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 KV i powyżej łącznie z aparaturą kontrolno-pomiarową.

Program szkolenia przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych grupy G1
(elektroenergetyka - pomiary), dozór.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość
      napięcia znamionowego;
  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  5. urządzenia elektrotermiczne;
  6. urządzenia do elektrolizy;
  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  8. elektryczna sieć trakcyjna;
  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
      i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 - 9;
11. prezentacja podstawowych urządzeń i osprzętu.

SZKOLENIE BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. 1996 nr 62 poz. 285).

Grupa 2
- pomiary elektryczne

TEMATYKA SZKOLENIA

Szkolenia bardziej zaawansowanych, podczas których przekazana zostanie wiedza oraz umiejętności praktyczne dotyczące urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:
-  urządzenia ciepłownicze i energetyczne o mocy do i powyżej 50 kW łącznie z aparaturą kontrolno-pomiarową.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy sieci i instalacji elektrycznych;
2. Podstawy prawne - normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów;
3. BHP przy pracach pomiarowych;
4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów;
5. Dobór właściwej metody pomiarowej;
6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów;7. Dokumentowanie prac;
8. Wykonywanie pomiarów:
    - Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
    - Pomiary rezystancji izolacji
    - Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
    - Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
    - Pomiary rezystancji uziemień
    - Pomiary rezystywności gruntu
    - Badanie elektronarzędzi
Prezentacja podstawowych urządzeń i osprzętu.

SZKOLENIE BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. 1996 nr 62 poz. 285).

Grupa 3

TEMATYKA SZKOLENIA

Szkolenia na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych wytwarzających, przetwarzających, magazynujących
i zużywających paliwa gazowe:
- urządzenia, instalacje i sieci gazowe o ciśnieniu do 0,5 MPa i powyżej oraz odbiorniki o mocy powyżej 50 kW
wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową, dozór.

PROGRAM SZKOLENIA

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami
    pomocniczymi;
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
4. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy  powyżej 50 kW;
5. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
6. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
7. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji.

SZKOLENIE BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. 1996 nr 62 poz. 285).© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij  formularz kontaktowy


Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja