Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

DO KOGO SKIEROWANE?

Do pracowników zajmujących się pomiarami i regulacją instalacji sanitarnych niezbędnymi do odbioru
i użytkowania obiektów budowalnych wraz z  niezbędnymi instalacjami na podstawie przepisów prawa
budowlanego tj. krotności wymian, głośności oraz badania szczelności instalacji sanitarnych, różnicy
ciśnień, przepływu cieczy i  temperatury instalacji c.o.; c.t; w.l.

PODSTAWA PRAWNA

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki
przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. 1994 nr 84 poz. 387)

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
   ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)* Rozporządzenia Ministra
   Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
   budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

NORMY BRANŻOWE

- PN-N-01307
- PN-70/B- 02151
- PN-73/B-03431
- PN-87/B-02151
- PN-76/B-03420
- PN-78/B-03421
- PN-83/B 02403
wraz pozostałymi normami branżowym i wytycznymi sanitarnymi dla poszczególnych obiektów i ich wyposażenia
na podstawie Rozporządzeń Ministra Infrastruktury.

SPRZĘT I URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PRZY SZKOLENIACH

- stanowiska pomiarowe: pomiary głośności, różnic ciśnień, krotności wymian , przepływu cieczy, temperatury;
- programy pomiarowe i doborowe instalacji;
- bloki automatyki  mikroprocesorowej poszczególnych producentów;
- programowanie pracy oraz podstawowych parametrów eksploatacyjnych urządzeń: sterowniki, zadajniki,
  regulatory wydatku VAV, siłowniki napędu;
- mierniki HVAC;
- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji.

CEL

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- zdobycie nowej wiedzy, poszerzanie wiedzy wcześniej zdobytej
- zdobycie nowych umiejętności
- praktycznie ćwiczenie wiedzy teoretycznej.

POTWIERDZENIE ODBYCIA SZKOLENIA

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego szkolenie
2. Otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu o odbyciu szkolenia.© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij  formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja