** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij  formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia dla pracowników: klimatyzacja

DO KOGO SKIEROWANE?

Do pracowników, którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu właściwej eksploatacji, dozoru  i montażu instalacji
wypełnionych freonem, w celu niwelowania zanieczyszczeń środowiska naturalnego, które może następować
poprzez niszczenie i zubożanie warstwy ozonowej, a tym samym przyczynianie się do pogorszenia efektu cieplarnianego i nadmiernej emisji szkodliwego dla człowieka promieniowania.

PODSTAWA PRAWNA

Szkolenia będą przeprowadzane na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

ZAKRES SZKOLENIA

- techniczne wykonanie instalacji klimatyzacji;
- przygotowanie technologiczne i czyszczenie instalacji przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym;
- napełnianie czynnikiem chłodniczym a ochrona środowiska: freon, glikon, solanka etc.

SPRZĘT I URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PRZY SZKOLENIACH

- technologiczne stacje napełniania instalacji glikolem, azotem, freonem, wodą lodową i innymi czynnikami;
- stanowiska i mierniki pomiarowe: pomiary głośności, różnic ciśnień, krotności wymian , przepływu cieczy, 
  temperatur;
- bloki automatyki poszczególnych producentów, sterowniki - agregaty w.1., sprężarki, VRF - jednostki
  wewnętrzne i zewnętrzne - metodyka połączeń;
- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji.

CEL

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- zdobycie nowej wiedzy, poszerzanie wiedzy wcześniej zdobytej
- zdobycie nowych umiejętności
- praktycznie przećwiczenie wiedzy teoretycznej.

POTWIERDZENIE ODBYCIA SZKOLENIA

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego szkolenie
2. Otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu o odbyciu szkolenia.

El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja